Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

CLIP

Community Life Improvement Programme


Trekant Baggrund

GDCA (Ghanaian Danish Communities Association) tog i 1996 initiativ til at opstarte Community Life Improvement Programme (CLIP). CLIP var oprindeligt et støtteprojekt for School for Life, der skulle sikre, at kvinders og børns arbejde blev lettet, kvindernes indkomst forbedret og høsten sikret, således at der kunne blive tid og råd til at børnene i landsbyen kunne komme i en af School for Lifes klasser.

Indtil forberedelsen af CLIPs fase II har Ghana Venskabsgrupperne (GV) ikke spillet en formel rolle i CLIP. En gruppe af GV-medlemmer har dog fulgt programmet fra dets begyndelse og mange GV medlemmer har besøgt CLIP og fulgt dets aktiviteter gennem årene. I CLIPs fase II er GV og GDCA formelle partnere.

Programmet opererer i distrikterne Yendi og Gusheigu-Karaga i Ghanas Northern Region. 

Organisation
CLIP er en ghanesisk NGO, der er bredt sammensat af ressource personer og repræsentanter fra de to distrikter. Programmet styres af en ghanesisk bestyrelse, som er forhandlingspartner med det danske CLIP-udvalg under GV.
CLIPs primære samarbejdspartnere er de lokale distriktsråd (District Assemblies), men CLIP arbejder også tæt sammen med en række NGOere indenfor programrelaterede områder.


Trekant Fase I (1997-2002)

CLIP startede som et toårigt pilotprojekt i 1997 finansieret af den danske ambassade i Accra. Støtten fra ambassaden var tidsbegrænset, men den danske ambassade valgte at fortsætte støtten til CLIP via en brofase frem til programmets fase II kunne opstarte i juni 2002.

Fase I arbejdede indenfor tre sektorer:

Vandforsyning
En række brønde med håndpumper blev etableret og ødelagte brøndboringer blev genetableret.

Mikrokreditlån
Kvindegrupper blev givet lån til at købe råmaterialer til hjemmeforarbejdning eller til varer, som har sæsonmæssigt svingende priser. Lånene blev tilbagebetalt i løbet af et år.

Fødevaresikkerhed
Der blev bygget siloer i otte landsbyer, hvori afgrøder kan opbevares, indtil salgsprisen er gunstig, eller indtil kornet skal bruges. Dette skulle forhindre, at bønderne er nødt til at sælge lige efter høsten, hvor priserne er i bund.


Trekant Fase II (2002-2005)

CLIPs fase II løber over en periode på tre et halvt år, begyndende den 1. juni 2002. CLIPs fase II er finansieret af midler fra Danida.
Fase II arbejder indenfor to hovedsektorer, der indeholder den første fases aktiviteter samt en række nye uddannelses- og læringselementer:

Vandforsyning, hygiejne og sanitet
Håndgravede brønde med håndpumper vil blive konstrueret i en række landsbyer i de to distrikter og såfremt et behov identificeres vil gamle borehuller blive rehabiliteret. Sammen med leveringen af en vandfacilitet vil der blive oprettet WATSAN (Water and Sanitation) Komiteer i de pågældende landsbyer, som vil blive undervist i vandrelateret sundhed og hygiejne. Sanitære forhold, som eksempelvis bygning af latriner, vil ligeledes blive promoveret.

Mikrokreditlån
Låneprogrammerne vil fortsætte som i fase I, men i fase II vil der også være mulighed for at både mænd og kvinder vil kunne optage lån til f.eks. en plov eller en oksekarre. Sideløbende med låneaktiviteterne vil grupperne blive undervist i indkomstgenerende aktiviteter samt fortalervirksomhed, for at sikre at grupperne kan fortsætte deres aktiviteter efter at CLIP har trukket sig ud af landsbyen.
I fase II er fødevaresikkerhedsaktiviteterne blevet lagt ind under Mikrokreditsektoren. Der vil ikke blive bygget yderligere siloer i fase II idet, der i stedet vil blive arbejdet hen i mod en stigende grad af bæredygtighed for de allerede eksisterende siloer.


Trekant CLIPs målgrupper

CLIPs primære målgruppe er den fattige og sårbare befolkning i de rurale områder. Det er CLIPs mål at bemyndige specielt kvinder, sårbare grupper og lokalsamfund til at kunne forsørge sig selv og deres familier, få en egen stemme i det samfund de lever i, samt være i stand til at formulere deres ønsker og krav overfor District Assemblies og andre offentlige institutioner. CLIPs sekundære målgruppe er de meningsdanner i landsbyen, der kan fungere som katalysatorer for en positiv udvikling af lokalsamfundet.
1350 personer, heraf ca. 900 kvinder, vil få direkte nytte af CLIPs aktiviteter, mens det forventes at op til 34.000 personer indirekte vil få nytte af aktiviteterne.


Trekant Studieprogram i CLIP

I CLIP er der afsat midler til en studie del, hvor studerende i hhv. Danmark og Ghana kan tilbydes tilskud til finansiering af et feltophold.
De studerende kan modtage 2000 kr. per måneds feltophold, og der er afsat 10.000 kr. pr. år. Der er derfor en begrænsning på hvor mange studerende, der kan deltage.

Der er mulighed for at lavet et projekt, som har direkte forbindelse til CLIP programmet eller lave et helt selvstændigt projekt, som dog skal være i samme geografiske område som CLIP programmet og inden for programmets sektorer (vand og sanitet, mikrokredit og fødevaresikkerhed) eller indenfor programrelevante emner som: bemyndigelse af kvinder og lokalsamfund, fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning.

Der kan gives støtte til studerende som skriver speciale eller midtvejsprojekt fra alle videregående uddannelser i Danmark. Det vil være mulighed for et samarbejde med en ghanesisk studerede fra KN University of Science and Technology i Kumasi eller University of Development Studies i Tamale.

Det er den enkelte studerende, som selvstændigt bør udfærdige et projekt i samarbejde med vejleder fra universitetet. I Ghana Venskabsgrupperne kan vi hjælpe med information og vejledning om praktiske forhold o. lign., og personalet i Ghana kan bidrage og hjælpe med indkvartering osv. Teknisk og teoretisk vejledning skal foregå fra de enkelte universiteter.

Der er også muligheder for projekter, som ligger uden for CLIPs område, og derfor uden midler fra CLIP bevillingen. Det gælder CLIP's to søster programmer Ghanaian Danish Community Programme (GDCP) og School for Life.

Ønskes der yderligere information om CLIPs studieprogram kan henvendelse foretages til:

Klaus Bäckström Nielsen (CLIP-udvalget Danmark): kbecknielsen@yahoo.com

att.: Jon Kristiansen (Liaison Coordinator CLIP Ghana): clip@africaonline.com.gh

Projektforslag på engelsk kan sendes til:

Ghana Venskabsgrupperne
Klosterport 4E, 4.
8000 Århus C
Tlf.nr. 86 19 15 22
Mail: gv_ngo@post8.tele.dk

Ghana Venskabsgruppernes CLIP-udvalg vil i samarbejde med CLIP Ghana se på de enkelte henvendelser i den rækkefølge de indsendes, og vurdere om en støtte kan bevilges.Sidst opdateret den 18. marts 2005

CLIP logo

Trekant English version

Trekant Bestyrelsen for CLIP i Ghana

Trekant CLIP-Udvalget i Danmark