Forside

GV
GDCP
SfL
CLIP
Information
Aktiviteter
Medlemsservice

Udvalgte artikler fra Ghana Håndslag 2/2000

1.  Beretninger til Generalforsamling 2000
2.  Tankos ordsprog                                     Ibrahim Tanko

Beretninger til Generalforsamling 2000

GDCP projekt-arbejdsgruppen juni 1999 – maj 2000

Introduktion
Arbejdsgruppen er ansvarlig for supervision og samarbejde med projektet i Dalun, GDCP, og dermed med GDCA, den politiske ledelse af projektet i Ghana. Projektet i Dalun er GV’s ”førstefødte” blandt de ghanesiske projekter, og har nu 15 år på bagen. GDCP har nu fire sektorer under en overordnet ledelse: Højskolen (Dagbon Nineezim Karimzong/DNK), Landsbyprojekterne (Community Projects/CP), Kvindelånene (Women and Loans/W&L) og Lokalradioen (Simli Radio/SR).
Projektet er i den femte ”fase”/støtteperiode i forhold til Danida, med en samlet bevilling på 19,6 millioner kroner. Fase 5 varer fra 1999 til 2004 og skal bruges til at styrke de resultater der er skabt i Tolon/Kumbungu distrikt igennem årene, og til en udvidelse ind i nabo-distriktet Savelugu-Nanton.
Arbejdsgruppen har siden sidste generalforsamling bestået af: Marianne Tønner, Lisette Haunstrup, Henning Lindberg, Lise Abildgaard Sørensen, Thomas Ravn-Pedersen, Poul Kruse og Annelie Abildgaard. Mikkel Tønnesen har de seneste par møder deltaget som observatør i udvalgets arbejde.

Højdepunkter fra året der gik
Nyt fra Dalun:
Ændringer i struktur og ansættelser: Tanko i toppen, nye ansigter er en radio-tekniker (Zakaria Mohammed), en regnskabsfører (Sulemana Isshaque), en Savelugu-koordinator (Mohammed Mashoud) og en låne-assistent (Iddrisu Musah) til Safia.

Topmøder og lignende…:
To ”topmøder”/summits. Et med GDCA’s næstformand og Tanko til ansættelsessamtale i foråret og et andet med Dr. i sensommeren.
Deltagelse i Danidas NGO-seminar i Uganda af Tanko og Birgitte.
GV og GDCA formændene på skolebænken i form af et organisationsudviklingskursus i Oxford (INTRAC)

Supervisions-/Konsulentrejser og andre arbejdsprægede ophold i Dalun:
Inger og Henning har været afsted på ”regnskabs-eftersyn”
Højskolegruppen har haft to konsulenter afsted. Krisemeldinger om højskolens ledelse.
Baseline for Savelugu-Nanton og MER-systemets (overvågnings og rapporterings-systemet) revidering blev forberedt i sommerferien, og startede så ”for alvor” lige før påske.
FM-studie for at fastlægge hvad der skal til for at få FM senderen i Tamale til at dække Dagbon endelig gennemført af Ole Tulstrup fra Danicom.
Ulla har været korttidsfrivillig, og gjort det godt.
”Tekniske” korttidsfrivillige i form af ”ad hoc konsulenter” er ved at blive en realitet (Georg Natorp, Hans Natorp, Neve Christensen). Vi er p.t. på udkik efter en mekaniker!

Hovedpiner og hængepartier:
De tidligere byggesager har medført at alle nybyggerier p.t. varetages af GDCP’s egne håndværkere.
Vi modtog en ”overgivelse” fra ghanesisk side i en yderst langtrukken personalesag, men senere er et nyt problem opstået…

Udvalgsarbejdet/opgaver:
Partnerskabsaftale mellem GDCA og GV underskrevet.
Marianne har fortsat lavet dansk referat af alle de mange Ghanesiske referater
”Sammenstød” med SFL-Danmark om lønkoordinering blev ordnet i mindelighed…
Mikkel Tønnesen har været inviteret med til et par møder som observatør, og stiller nu op til udvalget.

Andre begivenheder:
Klaus, en ingeniørstuderende fra DTU, har været afsted for at skrive speciale om vandproblemerne. Vi venter spændte på specialet
Oversvømmelser i Nordghana og anmodninger om humanitær hjælp


Planer for det kommende år

Opstart af aktiviteter i Savelugu-Nanton
Gang i organisationsudviklings processerne. Birgitte er indtil videre sat på sagen.
De første spæde forberedelser til Midterm i 2001
Stort anlagt Højskolegruppe ”topmøde” i sommerferien, med ¾ af gruppen afsted samlet.
Marianne afsted som Community Projects og Women & Loans konsulent i sommerferien.
Færdiggørelse af Baseline og MER-revision
Der skal strammes op omkring afleveringsfrister og akkuratesse for økonomiske månedsrapporter fra Dalun
Vi tager en runde til om personalesagen…
Budgetoverholdelsen for de byggeprojekter der er i gang skal følges tæt.

Det var hvad vi havde valgt at bringe, i ultra kort form. Håber I vil spørge efter uddybninger af de punkter der har jeres interesse, og i øvrigt hvis I synes noget mangler på listen.

På GDCP udvalgets vegne

Annelie AbildgaardHøjskolegruppens bidrag til beretningen til Generalforsamlingen 28.05.2000


Højskolegruppen har i det forløbne år været optaget af en række temaer. Vi har med udgangspunkt i Helenes rapport fra feltarbejde om DNK indledt en diskussion af DNKs værdigrundlag. En diskussion, som blev startet her men videreført på møder med DNK-board i september sidste år. Helene har kunnet konstatere en slags uenighed eller måske bare manglende fælles forståelse af værdigrundlaget og perspektiverne for skolen, som nu skal diskuteres. DNK board, DNK staff og højskolegruppen har hver især forpligtet sig til at formulere hvad de mener er de 10 mest centrale værdier for DNK. Dette skal danne udgangspunkt for en diskussion mellem højskolegruppen og DNK nu til sommer.
Vi har gennemført en konsulentrejse sidste år i september/oktober, hvor ToT-kurserne samt strategi for ungdomskurserne især var på dagsordenen. De første ToT-manualer er nu færdige og afprøvede i praksis. Der forestår stadig et større udviklingsarbejde inden man har et fuldt færdigt ToT-program parat. De første to kurser har været afviklet med god deltagelse.   

Kayayoo-kurserne har nået et stade, hvor der ikke længere er tale om pilotprojekt og hvor de skal integreres i DNKs normale kursusprogram. Det er nu sket og der er en skriftligt formuleret strategi for ungdomskurserne på DNK. Der er stadig mange områder i skolens virksomhed, som skal justeres og videreudvikles. De indtægtsgivende aktiviteter følges tæt, skolens satellitprogram er ikke på plads og opfølgningskurserne er heller ikke kommet i fast gænge. Endelig er der udfordringen med udvidelsen til Savelugo-Nanton distriktet, som må betyde ændringer i skolens kursusplan. 

Alt i alt føler vi, at der er nok at følge med i som medlem af højskolegruppen, men at det er en spændende skole med gode fremtidsperspektiver.

På vegne af Højskolegruppen

Erik Fyhn


Årsrapport for korttidsfrivillig udvalget til Generalforsamlingen 28.05.2000


På sidste års generalforsamling blev Ulla Jepsen godkendt af korttidsfrivillig udvalget som GV’s næste Korttidsfrivillig, - og sidst på året 1999 var alt klar til, at Ulla kunne drage af sted.
Ulla blev sendt af  sted med alles forventning om, at hun ville blive der i 6 måneder. Hun har dog siden ønsket at forlænge sit ophold med 2 måneder, således at hun forventes hjemme primo juli.

Ulla har været udvalgets største aktiv, idet hun løbende har sendt rapporter hjem om hendes aktiviteter, som naturligvis har fået kommentarer med på vejen herhjemme fra. Aktiviteterne Ulla har engageret sig i spænder vidt, som de sædvanligvis gør for korttidsfrivillige; Kayaayoo kurserne har nydt godt af Ullas ekspertise som hattemager m.m., med Radioen har hun rejst rundt for at forevige de mange historier, der fortælles overalt i Dagbon, pilotprojekter som træplantning og sanitet hører også blandt Ullas aktiviteter.

Desuden har der siden sidst været en debat i forhold til definitionen af korttidsfrivillige. Debatten opstod af en stigende variation i typer af ansøger; faglærte som ønskede korte ophold, studerende der kunne bruge opholdet i studie øjemed og så naturligvis den traditionelle ”blæksprutte”-korttidsfrivillige, som ønskede længere ophold.
Enden på debatten er blevet, at den traditionelle korttidsfrivillige prioriteres, mens de øvrige i højere grad skal anses som konsulenter/ ressourcepersoner i forhold til specifikke opgaver, og er dermed under arbejdsgruppernes ansvar.

Korttidsfrivillig udvalget ønsker jer alle en god generalforsamling.

På udvalgets vegne

Lisette Haunstrup


School for Life projektarbejdsgruppen juni 1999-maj 2000.

Højdepunkter
Fra oktober 1999 har School for Life optaget sit hidtil største antal elever , dvs. der er 50 klasser i 8 distrikter, og der er  i alt planlagt med 10.000 elever. De faktiske tal er, at der er optaget 9948 og af dem er 130 i løbet af året forsvundet fra klasserne ( 52 drenge og 78 piger).
Projektet følger tidsplanen og ledelsen i Ghana beviser gennem mødereferater og rapporter, at de har overblik og planlægger i god  tid. Med programmets udvidelse er der i større og større grad blevet uddelegeret ansvar til medarbejdergruppen.

Årets allerstørste oplevelse var informationskampagnen, hvor 5 meget kompetente repræsentanter for School for Life rejste rundt i Danmark i 3 uger for at oplyse om erfaringerne fra programmets første 5 år. Under besøgene mødte de meget engagerede og velforberedte skoleelever, og evaluerin-gerne bagefter har vist, at skolerne også var tilfredse med kampagnen. I alt  979 elever har haft besøg i klassen, og 2250 har modtaget vores plakat og brochure.
I forbindelse med informationskampagnen lancerede SfL sin hjemmeside med den interaktive landsby, som giver indblik i Aminas liv. Siden er GV´s hjemmeside blevet et naturligt sted  både for medlemmer og andre interesserede at finde oplysninger om GV´s arbejde og relevante links til fx ghanesiske nyheder og turistinformationer.
Informationskampagnen og at Dr 1 genudsendte ”Fisk begynder med F” med spots til sidst om School for Life - 5 år efter lige efter børneudsendelserne har spredt informationen om at u-lands-kalenderpengene nytter til mange hjem.
En af årsagerne til, at det store arrangement gik så godt, var den store imødekommenhed og gæstfrihed, gruppen mødte hos GV medlemmer over hele landet. Det vil vi gerne benytte denne lejlighed til at sige tak for.

Planer for det kommende år.
Vi håber på at få støtte fra Demokratifonden til at invitere resten af School for Life´s bestyrelse og ledelse til Danmark til et 2 ugers seminar om demokrati og samfundsudvikling i Danmark.
Seminaret er et fortsættelse af det tilsvarende seminar i august 98. Hvis  ansøgningen godkendes kommer 13 personer til Danmark til først en uges introduktion til det danske samfund, uddannelsessystemet og arbejdspladser, så deltagelse i Ghanaseminaret og endelig individuelle
besøg efter interesser. Undervejs bliver der mulighed for  fælles bestyrelsesmøder mellem den ghanesiske og den danske  Sfl gruppe. Inden afrejsen besøger gæsterne København med møder både på ambassaden og Christiansborg.

I oktober skal School for Life evalueres af en ekstern Danida delegation. Den skal vurdere projektets udvikling og resultat. Specielt skal det vurderes, hvad der skal ske med de to ældste distrikter. Efter planerne skal School for Life lukke i Yendi og Gusheigu efter i alt 6 års arbejde.
Efter dansk synsvinkel er det et succeskriterium at kunne lukke efter den planlagte periode. Det modsatte synspunkt er, at der stadig er behov for lokalt baserede skoler for de børn, der ikke kommer i den lokale skole. Vi har set en del klasser blive lukket og  flyttet til nye landsbyer. Det kan være tegn på at interessen er svækket, men det kan lige så godt være tegn på, at  alle børnene efter nogle år med en SfL klasse kommer i den almindelige skole, hvorimod nabobyerne stadig har behovet. Alt dette skal evalueringsgruppen forholde sig til på basis af besøg i området og alt det materiale, kontoret i Tamale har samlet som dokumentation.
For at støtte forberedelsen  kommer to medlemmer af SfL gruppen til Ghana i juni. Lige før og under selve midterm evalueringen er 2 andre medlemmer i Ghana. I øjeblikket forhandler vi med forskellige professionelle konsulenter for at finde en leder af delegationen.

Samarbejde
Sidste år berettede vi om problemer med et ikke godkendt kontorbyggeri i Tamale. Problemet medførte en skarp korrespondance og resulterede i, at de SfL penge, der var investeret i byggeriet blev tilbagebetalt.
Der var et andet problem med den aftalte udvidelse af Yendi-kontoret. Udover de budgetterede 50.000 kr, viste det endelige regnskab yderligere udgifter til honorarer og lign. Arkitekthonoraret er senere eftergivet, men sagen har givet anledning til, at den danske SfL komite igen har fastslået, at byggeopgaver skal have godkendte budgetter for samtlige udgifter før igangsætning.
Bortset fra disse sager har samarbejdet  mellem de to bestyrelser været godt i det forløbne år.

I den årlige statusrapport til Danida, som sammenholder mål med de nåede resultater, konstaterede vi et problem, som skal diskuteres i det kommende år. Målet var at bygge eller renovere 60 skoler og lærerboliger. Resultatet var 10. Årsagen er, at praksis de seneste år har været at bygge 3-rums pavilloner. Det er en dyrere og solidere byggeform end de traditionelle bygninger, SfL brugte i starten. Konsekvensen af ændringen er, at landsbyens egetbidrag på 25% af byggesummen er blevet
meget større og dermed vanskeligt at skaffe.
I det kommende år vil de to bestyrelser diskutere om, der fremover kan eksperimenteres med forbedrede traditionelle bygninger, om SfL´s  bygninger kun skal være et-rums skoler med mulighed for samfinansiering med distriktet, hvis de ønsker 3-rums bygninger eller andre løsninger på det dilemma, at vi ikke kan holde de mål, vi har sat. Sfl-klassen bruger selv kun et klasselokale. Når der er bygget 3- rums pavilloner, er det for at tilgodese den offentlige skoles behov.

Det sidste år er den ghanesiske valutas værdi faldet drastisk, det betyder, at alle mærker, at købekraften er udhulet.

Alt i alt har vi haft et roligt år, hvor alle planlagte aktiviteter er gennemført, og ingen alvorlige problemer er opstået.


Pia Sonnenborg
På vegne af SfL-arbejdsgruppen


CLIP rapport til GV Generalforsamling 28-5-2000

CLIP (Community Life Improvement Programme) har arbejdet i Yendi og Gusheigu/Karaga distrikterne i to år som ambassadestøttet program, ledet af en ghanesisk bestyrelse bestående af folk fra de lokale distrikter og repræsentanter for relevante distriktsdepartementer og med de kendte hovedpersoner fra GDCA(Ghanaian Danish Community Association) Dr. Abubakr Al-Hassan og lawyer Mahama i spidsen. Birgitte Rasmussen var medlem som repræsentant for GDCP, og Peter Jepsen var ansat som teknisk rådgiver. Bevillingen var på ca. 3 millioner og gik til vandforsynings-anlæg, lån til kvindeaktiviteter og til bygning af siloer og opbevaring af majs og ris i dem.

Programmet har i det store og hele kørt godt og fået megen ros fra de lokale, fra distriktet og fra ambassadens folk. Der er lavet enkelte boringer, gravet  en del  brønde, givet lån til  kvinder og bygget siloer. Der har dog også været problemer, idet et lavteknologisk vandboringssystem ikke kunne fungere tilfredsstillende og to ledende ansatte ikke fik lov til at fortsætte i bridging perioden.

En dansk følgegruppe har været på banen i et års tid, hovedsagelig medlemmer fra Fyn, men har hidtil ikke deltaget som aktiv partner.  Peter Jepsen er kommet hjem efter at have afsluttet sin ansættelse og er nu også medlem af gruppen.

Efter september 1999 er situationen derimod en anden. Ambassadens støtteperiode sluttede. Dog blev der i november 1999 bevilliget ca. 400.000 kr. for at holde programmet i gang i en overgangsperiode indtil en eventuel bevilling af midler fra Danida er klar, så programmet vil få status ligesom GDCP og SfL. 

Den danske CLIP gruppe har hidtil været rådgivere, men må nu betragte sig som direkte partner med den ghanesiske bestyrelse. GV har nu besluttet at ansøge Danida og har taget initiativet til, at en bedømmelse af CLIP's hidtidige arbejde blev foretaget i februar 2000.

CLIP gruppen foreslog følgende strategi for at klare perioden indtil 1. december 2000, da stillingtagen til godkendelsen af ansøgningen forventes at foreligge:

Overgangs perioden:
Der køres på lavt blus og skæres ned på omkostningskrævende aktiviteter, såsom vandboringer. Udskiftning af pumper fortsættes, da det påregnes, at CLIP ligger inde med et lager. De indkomstskabende låneaktiviteter tilføres et beskedent ekstra beløb for at tilgodese grupper der er på venteliste. Personalegruppen holdes på et minimum.

Review/appraisal:
Der var enighed om at det vil være bedst at ansætte en dansk konsulent som Ole Stage til at lede undersøgelsen. Ambassaden har afslået at betale en dansk konsulent, men GV har bidraget med de udgifter, som kommer på udover det budget, som er blevet dækket af  Projektrådgivningen til forundersøgelsen.

Review-holdet bestod af:
Ole Stage
Helene Husum Sørensen (Dansk ressourceperson)
Nana Araba Apt, ghanesisk ekspert med speciel indblik i kvindeproblemer
Enoch Asari, ghanesisk vandekspert
Dr. Abubakr Al-Hassan fulgte holdet som ghanesisk ressourceperson

Resultatet er positivt, som det fremgår af Appraisal rapporten. Vi er enige med konsulenterne i at bevare vandboringskomponenten med henblik på især at grave brønde og reparere eksisterende boringer, som ikke kræver det store tekniske udstyr, at fortsætte med kvindelånene og prøve at ændre kornopbevarings komponenten, så at alle indbyggere i de landsbyer, der deltager, kan få nytte af siloerne. Ansøgningsproceduren er i gang, og et færdigt  projektdokument skal foreligge til aflevering 15/6/2000.

Projektdokumentet skal laves i samarbejde mellem CLIP i Ghana og CLIP gruppen i Danmark. Leif Frandsen tog til Ghana i april i påsken med et udkast til fælles bearbejdelse og havde møder med CLIPs Board og personalet, så at der nu foreligger materiale til en ansøgning, som er forelagt og godkendt i Ghana. Tilbage står nu at færdiggøre et projekt dokument og en ansøgning. Helene Husum (nu) Horsbrugh vil udarbejde projekt dokumentet med Søren Asboe som sparringspartner.

De vedtægtsmæssige konsekvenser for GV af  ansøgningen til CLIP fremgår af dagsordenen til generalforsamlingen.

Leif Frandsen og Gunnar Brandt

Beretning fra Venskabsudvalget til Generalforsamlingen 28.05.2000

Venskabsudvalget har hovedsagelig til opgave at arrangere fællesmøder, seminarer og står for foreningens venskabs- og oplysningsaktiviteter.
Fællesmøder:
I løbet af året har vi eksperimenteret med hvor fællesmødet skulle ligge rent geografisk og på hvilket tidspunkt. Vi har haft møder både i Odense og Århus og både fredag aften og søndag eftermiddag, uden dog at været nået helt frem til, hvad der er mest hensigtsmæssigt.
Siden sidste generalforsamling har vi arrangeret 4 fællesmøder hvor strukturdebatten har været det store tema det meste af året.
Venskabsgruppen har samarbejdet med en gruppe studerende fra Institut for Medievidenskab der som eksamensopgave udarbejdede en kommunikationsstrategi om , hvordan vi rekrutterer og integrerer nye medlemmer. Denne opgave blev fremlagt på fællesmødet, hvor man diskuterede rekruttering af nye medlemmer.

Seminarer
I efteråret 1999 afholdte vi et seminar på Limbjerggård med temaet ”Vand – en kilde til udvikling”.
Til dette seminar havde vi besøg af en delegation fra Ghana som efter seminaret var rundt ved grupperne.
I venskabsudvalget arbejder vi nu med  seminaret efteråret 2000, hvor temaet bliver ”Modersmålsundervisning”.
Til Danmarksseminariet i Ghana repræsenteres venskabsudvalget ved Kirsten Dixen.

Håndslag
Ud fra de studerendes kommunikationsstrategirapport må vi konstatere at der er en stor tilfredshed med indholdet af bladet og i venskabsudvalget diskuterer vi løbende ændringer, men ellers er udarbejdelse af Håndslag uddelegeret til andre i foreningen. 

Fremtidsdebat
Venskabsudvalgets struktur bør snart tages op til diskussion, da den bygger på et medlem fra hver lokalgruppe. Da der ikke er mange fungerende lokalgrupper tilbage, er vi nød til at diskutere, hvordan venskabsudvalget skal sættes sammen.

Tilbage til top

Tankos ordsprog                                                  Ibrahim Tanko
  1. Ordsprog – suppe til at ”spise ” samtale.

(en koordinators betragtninger)

Alle samfund, afrikanske, asiatiske, vestlige o.s.v. bruger ordsprog til at lette samtalen. Deres brug og betydning varierer dog fra sted til sted..
I de fleste afrikanske samfund siges ordsprog at være den suppe som får.samtalens mad til at glide ned. En god taler eller samtaler i alle afrikanske samfund har et stort forråd af ordsprog og forstår at vælge det rigtige, faktisk siger man at ordsprog i munden af en person, der ikke forstår at bruge dem er som ild i et barns hånd. Det siges også, at kun børn og tåber behøver at udtrykke sig uden omsvøb. Alle andre fortjener den høflighed og hensyntagen som et ordsprog repræsenterer for at krydre, mildne eller understrege budskabet.
Skønt de bruges mindre hyppigt af middelklassen i byerne bliver i landsbyerne og ved visse ceremonier og ritualer som navngivninger, ”outdooringer”, bryllupper og begravelser de flese råd, formaninger og trøstende udtryk gjort ved hjælp af ordsprog.

Ordsprog kommer i forskellig form.
Nogle er korte historier eller fabler for at illustrere et synspunkt. For eksempel kom der ved den sidste GDCA generalforsamling en ældre mand, som var utilfreds med at ingen af de mænd som havde siddet og mumlet om, at mændene blev diskrimineret i forhold til kvinderne når det drejede sig om at få lån, var villige til at hjælpe ham med at gøre forsamlingen opmærksom på dette forhold, og fik sit synspunkt frem ved hjælp af en historie. 
inden han begyndte sin fortælling, sagde han at efter at have lyttet til alle talerne, havde han skiftet standpunkt med hensyn til lånene og nu støttede det princip, at alle pengene i lånebudgettet skulle gives til kvinderne.
Han sagde, at der engang var en høvding der havde en elefant. Elefanten ødelagde folks marker og gjorde tilværelsen besværlig for næsten alle familierne. Til sidst holdt bønderne et møde og der blev taget en beslutning om at tale med høvdingen om problemet. En meget modig bonde indvilligede i, at han ville bringe sagen på banen og så skulle alle de andre komme med deres støtte, så høvdingen kunne begribe, at det ikke var en sag, der kun angik én person, men at hele landsbyen beklagede sig.
Bønderne gik i en gruppe til høvdingens palads.
Høvding, sagde den modige bonde, din elefant er - - og han gjorde pause, så en af de andre kunne fortsætte. Tavshed. Han begyndte igen: Høvding ,din elefant er - -igen tavshed hos de andre bønder. Hvad er der med min elefant?  spurgte høvdingen. Ingen sagde noget og høhvingen så på den modige bonde for at få et svar. Høvding ,din elefant er en meget rar elefant, men den er ensom, så vi kommer som en gruppe for at anmode dig om at få en mage til den, så de kunne formere sig og vi kunne få flere elefanter i landsbyen!
Alle fattede hans hensigt, folk lo og klappede. Han havde været i stand til at fremføre et væsentlig synspunkt, uden at kalde nogen en kujon eller støde nogen ved direkte at angribe de andre, som havde været enige med ham om, at lån til mænd skulle frem som en sag på generalforsamlingen.
Ved et andet møde, hvor nogle medlemmer prøvede at finde grunde til, at det så ud til at Dagbon trods sin stolte fortid syntes at sakke agterud for andre stammer hvad udvikling angik, fortalte en en lignelse som svar til dem, der søgte at lægge al skylden på ydre årsager.
En jæger gik på jagt og så en meget smuk og stor fugl i et træ. Betaget af dens størrelse og farver skød han den ned. Til sin forbavselse mærkede han, da han løftede den sårede fugl, at den var let som en fjer. Han undrede sig over, hvordan så stor en fugl kunne være så let. Fuglen sagde: Jeg arvede min størrelse fra min far og min skønhed fra min mor. Min mangel på vægt har jeg fået fra mig selv, fordi jeg brugte så megen tid på at beundre mig selv og henlede andres opmærksomhed på mine rige arv, at jeg glemte at se efter føde og få nogen næring.

Det tidligste ordsprog jeg husker og som faktisk ikke var et ordsprog i den vestlige betydning af ordet, var da jeg som barn havde taget initiative til at gøre noget for min ældre farbror.
Dette barn kan blive sent til markedet, sagde han.
Jeg blev meget forbavset over, at belønningen for at have gjort noget godt, var at fåen ekstra opgave. Hvorfor mig? Hvorfor ikke de andre børn?. Jeg spurgte min mor og hun fortalte mig, at min farbror faktisk roste mig, eftersom man kun sender børn, som er kloge nok til at kende penge, omhyggelige nok til ikke at miste disse penge undervejs og modne nok til at få en ordentlig pris på markedet. Han havde fortalt mig, at jeg var bedre end de andre børn på en måde, så de andre børn ikke blev fornærmede på mig.

Nogle ordsprog er enkle men magtfulde i det billedsprog de anvender. En af mine kusiner løb bort fra sin mand tilbage til familiens hus. På trods af hendes indvendinger, var hun ved at blive tvunget tilbage til ham, og den almindeligste begrundelse var, at manden var så blid, så forstående, at det min søster sagde ikke kunne være sandt. I fortvivlelse henvendte hun sig til min moster og sagde: Mor, han koger mig med koldt vand. Dette fik alle til at tie forbavsede. Når fisken kommer op af vandet, for at sige, at krokodillen har hovedpine, så diskuterer man ikke mere. sagde den ældste i familien. Sagen var blevet afgjort.

De ordsprog, som er hyppigst brugt af ældre for at råde yngre, indbefatter:
Hvad en voksen ser, selv om han sidder ned, vil en yngre ikke se, selv om han klatrede op i det højeste træ.
Børn kan løbe hurtigere, men de kan ikke skjule sig bedre.
Et barn som siger, at det ikke vil lade sin mor sove, må også selv tilbringe en søvnløs nat.
Den flue, der ikke har nogen til at rådgive sig, følger det parfumerede lig i graven..

Nogle ordsprog er konstateringer og ikke ordsprog. F. eks. Man kan ikke løfte en småsten med én finger  eller Besvær er ikke beregnet til at blive hængt på træerne, men er givet menneskene som trøst til en krænket eller sørgende person.

Til sidst mine yndlingsordsprog: Prøv om I kan fortolke dem eller finde ud af, ved hvilken lejlighed de kan bruges.
Når man ser en mand sælge en drægtig ged på markedet, så ved man at der vil vent ham flere drægtige problemer derhjemme.
Den der bringer brænde med myrer  i ind i huset, skal ikke blive forbavset over at få besøg af firben.
Før frøen faldt i varmt vand, havde den aldrig vist, at der var forskellige slags vand.
Slagtere er mest bange for knive.
En krokodille fælder kun tårer, når den anklager dig for ikke at have medfølelse.
Hvad der kunne slå en mand ihjel, begynder normalt som en appetit.
 
Tilbage til top