Ghana Venskabsgrupperne er en selvstændig og upolitisk forening, hvis formål er, at udvikle venskab og samarbejde mellem venskabsgrupper i Danmark og Nordghana, samt gennem selvhjælpsprojekter, udveksling og andet samarbejde at medvirke til højnelse af levestandarden for befolkningen i Nordghana.  

GV driver i samarbejde med sin sydpartner Ghanaian Danish Communities Association (GDCA) fire projekter, som alle er finansieret af Danida. GV er rådgivende over for sydpartneren og har det overordnede ansvar i forhold til Danida.

Venskabstanken udgør en væsentlig del af GVs identitet, og en ekstern kapacitetsundersøgelse i 2001 fastslog, at venskabstanken beriger og befordrer partnerskabet, og er fuldt foreneligt med GVs rolle som partner i omfattende udviklingsprojekter.

GV har gennem sin mere end 25-årige levetid bevist, at u-landsbistand og oplysningsarbejde med succes kan varetages af almindelige danskere uden andre særlige forudsætninger end deres personlige engagement i mennesker og samfundsforhold i Nordghana.

GV har ca. 300 medlemmer, hvoraf ca.50 er meget aktive og har påtaget sig arbejdsopgaver og ansvar i projekternes baggrundsgrupper og i venskabsudvalget, som står for GVs aktiviteter i Danmark.

Mange af GVs medlemmer har besøgt Nordghana. Den direkte kontakt mellem Danmark og Nordghana skaber gensidig forpligtelse og kontinuitet i arbejdet. Medlemmer af projektudvalgene bidrager udover med deres personlige engagement også med deres uddannelses- og arbejdsmæssige erfaring og danner dermed en spændende kobling mellem amatørisme og professionalisme.

GV har 3 lønnede medarbejdere, Generalsekretæren, projektmedarbejderen og en studentermedhjælp. Resten af arbejdet udføres af frivillige.

Som medlem modtager du Håndslag 4 gange årligt, får indbydelse til 3-4 fællesmøder og et årligt weekend-seminar. Vil du engagere dig mere i arbejdet, er der på generalforsamlingen hvert år mulighed for at blive valgt som fuldgyldigt medlem af et udvalg eller som ”føl”, der følger udvalgets arbejde og projektet i Ghana, med henblik på senere optagelse i udvalget.

Læs GVs strategi 2010.